----------e-pood---------- -----------tooted----------
A A A

reeglid

E-poe üldtingimused . Üldtingimuste (edaspidi nimetatud Tingimused) ulatus ja kehtivus 1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna e-pood rullid.ee(edaspidi nimetatud e-pood) omanik Vaida Transport OÜ vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Vaida Transport OÜ on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.rullid.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.rullid.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Vaida Transport OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hind

2.1. e-poe hinnad kehtivad Tingimuste punktis 4.3. sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Teie poolt ostetud toodete hinnale lisandub tasu transpordi eest, mille suurus on märgitud tellimusel

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris “kogus”. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule “Uuenda ostukorvi”. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Salvesta tellimus”. Teid suunatakse tellimuse kinnitamise leheküljele.

3.3. Tellimuse kinnitamiseks klikkige nupule „Kinnita tellimus”. Peale seda saadetakse Teile arve e-postiga.

3.4. Olge andmete sisestamisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arve järgi tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumisest Vaida Transport OÜ arvelduskontole;

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks klikkige tellimuse vormistamise leheküljel nupule „Kinnita tellimus”. Makse aluseks olev arve saadetakse Teile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.

4.2. Toodete eest saate tasuda: 1) internetipanga kaudu 2) muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga).

4.3. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub täies ulatuses 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest

4.4. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole arvel näidatud summat tasunud 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest;

4.5. Müügiarve toimetatakse Teile e-postiga peale tellimuse kinnitamist.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel määratud andmete alusel.

5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul. 5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Vaida Transport OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Vaida Transport OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Vaida Transport OÜ elektronposti aadressile info@rullid.ee  vastavasisulise teate koos arve viitenumbriga ning oma arvelduskonto numbriga

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted Vaida Transport OÜ kulul tagastada, saates Vaida Transport OÜ e-posti aadressile info@rullid.ee vastavasisulise teate koos arve viitenumbriga ning oma arvelduskonto numbriga

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 4.4 või punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel.

6.4. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud Vaida Transport OÜ-st; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Vaida Transport OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Vaida Transport OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Vaida Transport OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Vaida Transport OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 6 kuu jooksul arvates toodete Teile üleandmisest v.a juhul, kui toote kirjelduses on märgitud käesolevas punktis nimetatud garantiiajast erinev garantiiaeg.

7.2. Vaida Transport OÜ ei vastuta:

 1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

 2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

 3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest Vaida Transport OÜ elektronposti aadressile info@rullid.ee. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Vaida Transport OÜ kulul.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.6. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Vaida Transport OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Vaida Transport OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Vaida Transport OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Vaida Transport OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Vaida Transport OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Vaida Transport OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist e-poe andmebaasist.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Vaida Transport OÜ vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.